https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-24-11-484649_1920x600.jpg

Test PAPP-A (test podwójny)

Test na Kryptorze

Test PAPP-A inaczej nazywany testem podwójnym – zaleca się  jego wykonanie  każdej ciężarnej kobiecie. Badanie  wykonywanie jest z krwi  mamy. Krew na to badanie jest pobierana między 10, a 13 tygodniem ciąży. Wiek ciąży powinien być oceniony w badaniu ultrasonograficznym (USG). We krwi matki wykonuje się pomiar stężeń następujących substancji:

  • białka PAPP-A (osoczowe białko ciążowe – A-Pregnancy Associated Plasma Protein A) – specyficzne białko A, które obecne jest w surowicy kobiet ciężarnych
  • oraz hormonu – wolną podjednostkę beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (free beta hCG) wytwarzaną w ciąży przez łożysko.

Na postawie otrzymanych wyników oraz badania USG lekarz specjalista może oszacować ryzyko wystąpienia wad genetycznych płodu. Test pozwala na określenie we wczesnej ciąży ryzyka występowania u płodu zespołu Downa i zespołu Edwardsa.

W ciążach z zespołem Downa w porównaniu do ciąż ze zdrowym płodem obserwuje się obniżenie stężenia PAPP-A o około 60% oraz znaczne podwyższenie stężenia wolnej podjednostki beta hCG o około 90%.

W przypadku zespołu Edwardsa stężenia obu substancji są obniżone.

Podczas badania USG może być dokonany pomiar przezierności karkowej płodu (NT- nuchal translucency), który może być dodatkowo wykorzystany w ocenie ryzyka. Czułość testu (procent wykrytych płodów z wadą) wynosi od 65% (ocena ryzyka bez NT) do 85% (ocena ryzyka z NT – tzw. test połączony).

W przypadku podwyższonego i wysokiego ryzyka wskazane jest wykonanie dalszej diagnostyki prenatalnej. Pacjentka zawsze ma do wyboru zarówno metody nieinwazyjne (Test Nifty lub Sanco) lub metody inwazyjne (amniopunkcja). 

Jak przygotować się do badania?

  • Badanie wykonywanie jest z krwi mamy, nie trzeba być na czczo.
  • W ZiębaClinic krew do badania pobieramy codziennie od godziny 8:00.
  • Zaleca się wykonanie Testu PAPP-A w dniu USG.
  • Okres oczekiwania na wynik do 7 dni roboczych.
doktor Dominika Hudziak specjalista ginekolog-położnik certyfikat USG PTG 239/2017

Dr Dominika Hudziak

specjalista ginekolog-położnik, FMF ID 78543, Certyfikat USG PTG 239/2017

Dr Ewa Wojciechowska

Dr Ewa Wojciechowska

specjalista neonatolog, FMF ID 140375

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki