https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/top-clinic2.jpg

Seminogram (Spermiogram)

Badanie nasienia (spermiogram, seminogram) to badanie, które sprawdza płodność mężczyzny. Jest podstawowym narzędziem diagnostycznym, mającym na celu ustalenie przyczyn problemów z koncepcją. Szacuje się się, że nieprawidłowe parametry nasienia są przyczyną 30 – 50% przypadków niepłodności małżeńskiej.

W Zięba Clinic badanie nasienia wykonujemy zgodnie z najnowszymi zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz z obowiązującym stanem wiedzy.

Na seminogram (spermiogram) należy zarejestrować się telefonicznie. Analizy wykonujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.

Jak przygotować się do badania?

Intensywne życie płciowe i/lub masturbacje mogą znacząco wpłynąć na parametry nasienia (objętość, liczbę plemników w ejakulacie, ilość komórek spermatogenezy. Podobnie zbyt długi czas abstynencji może obniżyć ruchliwość i żywotność plemników. Dlatego przed wykonaniem badania zalecana jest wstrzemięźliwość seksualna od 2 do 7 dni.

Należy pamiętać, że w przypadku wystąpienia stanów chorobowych osłabiających organizm, niektóre parametry nasienia mogą ulec pogorszeniu. Również przyjmowanie niektórych leków może mieć negatywny wpływ na jakość nasienia. Jeśli przed badaniem pojawi się poważna infekcja, wysoka gorączka czy zatrucie, wizytę należy przełożyć.

Zarejestrowałem się na seminogram… i co dalej?

Nasienie uzyskuje się drogą masturbacji. Oddaje się je bezpośrednio przed badaniem do czystego, suchego, jałowego pojemnika, który otrzymuje się w Zięba Clinic. Należy starać się pobrać całą objętość nasienia pochodzącą z jednego wytrysku. Brak części ejakulatu może się wiązać z niewiarygodnym wynikiem i koniecznością powtórzenia badania. Pacjent oddaje nasienie w pomieszczeniu przeznaczonym specjalnie do tego celu. Próbkę pozostawia się na miejscu, nie ma więc konieczności bezpośredniego przekazywania jej personelowi.

Jeśli w dniu badania pacjent ma pobieraną krew dla innych zleconych badań, nasienie należy oddać po pobraniu krwi.

Czy próbkę można dowieźć do laboratorium?

Oddawanie nasienia poza laboratorium może wpłynąć negatywnie na jego jakość. W przypadku dostarczania nasienia do laboratorium należy pamiętać poza wymienionymi wcześniej wskazaniami także o warunkach i czasie transportu. Po pierwsze ejakulat powinien być dostarczony do laboratorium w ciągu godziny od wytrysku (optymalnie do 30 minut). Po drugie w czasie transportu należy unikać ekspozycji nasienia zarówno na niskie jak i wysokie temperatury.

Pobór nasienia z prezerwatywy nie jest zalecany, gdyż zawarte w niej substancje mają działanie plemnikobójcze.

Kiedy mogę odebrać wynik seminogramu?

Wyniki otrzymuje się tego samego dnia, maksymalnie do 3 godzin od dostarczenia próbki. Wynik seminogramu można odebrać osobiście lub drogą mailową.

Jakie dokładnie badania nasienia mogę wykonać?

 1. Ocena makroskopowa ejakulatu, która pozwala ocenić właściwości fizykochemiczne i biofizyczne nasienia, składają się na nią:

  • barwa, prawidłowa barwa powinna być biaława
  • objętość, która jest obrazem funkcji wydzielniczej gruczołu krokowego, najądrza i pęcherzyków nasiennych, prawidłowa objętość powinna wynosić więcej niż 1,5 ml
  • lepkość określającą konsystencję ejakulatu, powinien mieć jak najniższą lepkość po okresie całkowitego upłynnienia nasienia
  • odczyn pH, prawidłowa wartość to 7,2 i więcej
  • oraz czas upłynnienia, który nie powinien przekroczyć 60 minut

 2. Ocena mikroskopowa to szereg badań dotyczących samych plemników oraz komórek dodatkowo występujących w ejakulacie, składają się na nią:

  ​Koncentracja (gęstość) plemników, to liczba plemników określana w mililitrze ejakulatu oraz w całym ejakulacie. Jest jednym z najważniejszych parametrów określanych w seminogramie, mającym wpływ na dobór odpowiedniej metody leczenia. Prawidłowa ilość plemników w ml ejakulatu powinna wynosić więcej niż 15 milionów, w całym ejakulacie minimum 39 milionów.

  Autoaglutynacja, to zjawisko zlepiania się plemników, co znacznie utrudnia a często uniemożliwia zapłodnienie. Dlatego przy stwierdzonej aglutynacji i po wykluczeniu czynnika zapalnego (zakażenia) wskazane jest wykonanie testu na obecność przeciwciał przeciwplemnikowych.

  Ruchliwość plemników polega na zliczeniu ruchliwych oraz nieruchomych plemników i zaklasyfikowaniu ich w rozkładzie procentowym do poszczególnych kategorii ruchliwości określonych przez WHO. Istnieją 3 klasy ruchliwości: plemniki poruszające się ruchem postępowym, plemniki ruchliwe, ale pozostające w jednym miejscu oraz plemniki nieruchome. Prawidłowa ruchliwość całkowita to minimum 40%, w tym co najmniej 32% plemników poruszających się postępowo.

  Morfologia plemników (spermocytogram) dotyczy ich budowy, polega na określeniu, po odpowiednim wybarwieniu preparatu, odsetka plemników wykształconych prawidłowo i nieprawidłowo zgodnie ze ścisłymi kryteriami wg Krügera. Nieprawidłowości mogą dotyczyć główki, szyjki (wstawki) bądź witki plemnika. Za prawidłowy uznawany jest wynik minimum 4% form prawidłowych

  Żywotność plemników (test eozynowy): parametr pozwalający określić, po wybarwieniu specjalnymi barwnikami (eozyną i nigrozyną) odsetek żywych i martwych plemników w ejakulacie. Wartością prawidłową jest minimum 58% żywych komórek.

  Pozostałe komórki (komórki okrągłe). W ejakulacie obok plemników mogą występować także inne typy komórek (leukocyty – białe krwinki, erytrocyty – czerwone krwinki, nabłonki, komórki spermatogenezy), których obecność i/lub ilość mogą świadczyć o stanach chorobowych będących potencjalną przyczyną męskiej niepłodności.Podane powyżej normy są zgodne z najnowszymi zaleceniami WHO (czerwiec 2010)

  TEST MAR IgG i IgA: wykrywanie przeciwciał przeciwplemnikowych. Przeciwciała skierowane przeciwko nasieniu są odpowiedzialne za 6-7% przypadków niepłodności męskiej, co czyni je jedną z najczęstszych jej przyczyn i zobowiązuje, we wszystkich przypadkach do diagnostyki tego schorzenia w ramach podstawowego badania nasienia. W naszym laboratorium przeprowadzamy wykrywanie dwóch klas przeciwciał (IgG i IgA) za pomocą testu MAR (mixed antiglobulin reaction) w ramach diagnostyki podstawowej.

W celu umówienia się na seminogram (spermiogram)
prosimy o kontakt telefoniczny

32 202 36 35

Patrycja Burakiewicz certyfikowany embriolog kliniczny ESHRE i PTMRiE diagnosta laboratoryjny

Mgr Patrycja Burakiewicz

Certyfikowany Embriolog Kliniczny ESHRE i PTMRiE, diagnosta laboratoryjny

Katarzyna Idzik embriolog kliniczny ESHRE i PTMRiE diagnosta laboratoryjny

Mgr Katarzyna Idzik

certyfikowany Embriolog Kliniczny ESHRE i PTMRiE, diagnosta laboratoryjny

magister Karolina Dyga embriolog biotechnolog

Mgr Karolina Dyga

embriolog, biotechnolog

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki