https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-25-13-780181_1920x600.jpg

Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego HPV

W praktyce diagnostyki ginekologicznej HPV wykrywany jest najczęściej za pomocą badań kolposkopowych, cytologicznych i histopatologicznych. Kolposkopowo rozpoznaje się kliniczną postać zakażenia HPV. Na tarczy widoczne są kłykciny i/lub leukoplakia.

Na bardziej szczegółową diagnostykę pozwalają metody z zakresu biologii molekularnej. Przede wszystkim okazało się, że wykrywanie HPV z zastosowaniem 3 morfologicznych rutynowych metod (kolposkopia, cytologia, histopatologia) wymaga weryfikacji i uzupełnienia metodami biomolekularnymi. Takie postępowanie doprowadziło do wyłonienia utajonej postaci zakażenia HPV, nie wykrywanej ani cytologicznie ani kolposkopowo, ani histopatologicznie. Postać utajoną wykrywa się u kobiet bez objawów zakażenia z ujemnymi wynikami cytologicznymi i kolposkopowymi. Test peroksydazowy i metody hybrydyzacji DNA HPV ujawniają HPV u 2% kobiet bez cech neoplazji.

W zależności od zastosowanych metod diagnostycznych, można wyłonić 3 postacie zakażenia HPV:

 • Postać kliniczną – 5,7% przypadków zakażenia HPV, rozpoznawaną kolposkopowo
 • Postać subkliniczną – 75% przypadków zakażenia HPV, rozpoznawaną kolposkopowo i/lub cytologicznie i histopatologicznie
 • Postać utajoną – 19,3% przypadków zakażenia HPV rozpoznawaną testem immunoperoksydazowym, technika hybrydyzacji DNA HPV.

Stosując techniki z zakresu biologii molekularnej, najczęściej hybrydyzacji HPV DNA, zidentyfikowano kilkadziesiąt typów HPV DNA. Ustalono, że poszczególne typy wirusa mają różny potencjał onkogenny.

Pod tym względem typy brodawczaka ludzkiego można zaklasyfikować do dwóch grup:

 • O małym potencjale onkogennym – grupy małego ryzyka (typ 6, 11, 42, 43, 44)
 • O dużym potencjale onkogennym – grupy dużego ryzyka (typ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45)

Wśród typów dużego ryzyka w Europie i Ameryce Północnej dominuje HPV16, natomiast w Azji południowo wschodniej HPV18.

W obecnym stanie możliwości diagnostycznych większość przypadków raka szyjki może być wykryta w stadium przedinwazyjnym. W ostatnich latach sprzyja temu rozwój diagnostyki HPV, zwłaszcza w odniesieniu do zagrożenia rakiem chorych zakażonych HPV.

Cramer scharakteryzował grupę kobiet specjalnej troski, ze względu na ochronę przed rakiem szyjki macicy. Należą do nich osoby:

 • Rozpoczynające życie płciowe wcześniej tzn. 1-2 po menarche
 • Palące tytoń
 • Z zakażeniami HSV-2 lub chorobami wenerycznymi w przeszłości
 • Eksponowane na DES w życiu płodowym
 • Ze stwierdzoną w przeszłości dysplazją (histologicznie) lub III grupą PAP (cytologicznie)

W świetle nagromadzonych obecnie obserwacji staje się oczywiste, że czynnikiem, który odgrywa wyjątkowo dużą rolę w promocji neoplazji raka szyjki jest zakażenie HPV. Większość czynników wskazujących na zagrożenie zakażeniem HPV jest od dawna uznana za czynniki ryzyka raka szyjki macicy.

Jak przygotować się do badania?

 • badanie pobierane jest na wizycie przez lekarza

Masz pytania dotyczące diagnostyki HPV?
Zadzwoń.

32 202 36 35

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki